Statut wzorcowy RO

Załącznik nr 1
do uchwaly nr 372/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 6 września 2012 r.

WZORCOWY STATUT OKRĘGU

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Okręg nr ................... jest jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń.
2. Organizację i zakres działania okręgu określa niniejszy statut.
3. Granice okręgu określone są w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia okręgu będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
4. Organem uchwałodawczym okręgu jest rada okręgu, zwana dalej „radą” a wykonawczym przewodniczący rady okręgu, zwany dalej „przewodniczącym”.
5. Siedzibą rady jest ............................ .

§ 2. 1. Okręg nie posiada osobowości prawnej.
2. Okręg nie ma samodzielności finansowej.

§ 3. 1. Do zakresu działania rady należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym dotyczące okręgu i inne powierzone radzie przez Radę Miasta.
2. Kadencja rady okręgu trwa pięć lat i kończy się w połowie kadencji Rady Miasta.
3. Rada Miasta Torunia może w okresie stanu epidemii ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020r. poz. 1845, poz. 2112. z późn. zm.) dokonać zmiany okresu kadencji, o którym mowa w ust. 2, jeżeli stan epidemii ogranicza możliwość przeprowadzenia wyborów ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

II. Zadania rady

§ 4. Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1)    organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
2)    opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3)    wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4)    przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw okręgu;
5)    prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej komisji problemowej;
6)    wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
7)    opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
a)    Prezydent Miasta ogłasza wykaz zamierzeń inwestycyjnych wraz z ich opisem rzeczowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu,
b)    rady okręgu są uprawnione do przedłożenia Prezydentowi opinii dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji planowanych do realizacji na obszarze ich działania, w ciągu 21 dni od ogłoszenia wykazu, o którym mowa w lit. a,
c)    do inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych na podstawie zmian budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego, postanowienia ust. 1 pkt 7 lit. a i b stosuje się odpowiednio,
d)    procedura opisana w ust. 1 pkt 7 lit. a i b nie obejmuje zadań przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego;
8)    zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na każdym etapie ich realizacji;
9)    współdziałanie podczas organizacji konsultacji lokalnych (działania profrekwencyjne, pomoc organizacyjna) z działem Urzędu Miasta Torunia, którego zadaniem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Torunia, jest prowadzenie konsultacji społecznych.

III. Struktura organizacyjna rady

§ 5. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Rada może powoływać zespoły do załatwienia spraw części okręgu (np. osiedla) lub tworzyć stałe lub doraźne grupy problemowe.
3. W pracach rady z głosem doradczym uczestniczą radni Rady Miasta wybrani z danego okręgu.
4. Rada okręgu może organizować spotkania informacyjne i opiniodawcze dla mieszkańców.

§ 6. 1. Obsługę administracyjną rada zapewnia we własnym zakresie korzystając z bazy materialnej jednostki organizacyjnej gminy będącej siedzibą rady, w porozumieniu z kierownikiem tej jednostki.
2. Terminy spotkań i dyżurów członków rady oraz miejsce stałej informacji o nich ustala przewodniczący w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy będącej jej siedzibą.
3. Rada jest zobowiązana do przekazywania Radzie Miasta informacji o terminach i miejscu swoich spotkań oraz dyżurów, które zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Rada w roku budżetowym ma do dyspozycji na swoją działalność, w tym na działania integrujące lokalną społeczność 2000,- zł. Dysponentem tych środków jest dział Urzędu Miasta Torunia, którego zadaniem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Torunia, jest obsługa prac Rady Miasta. Uruchomienie tych środków może nastąpić jedynie w uzgodnieniu z działem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

IV. Posiedzenia rady

§ 7. 1. Rada pracuje na zwoływanych przez przewodniczącego posiedzeniach.
2. Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu rady, Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz 150 mieszkańców nie później niż w ciągu 14 dni, chyba że wnioskodawca zaproponował termin późniejszy.
3. Posiedzenia rady są otwarte dla wszystkich mieszkańców.
4. Częstotliwość posiedzeń rady jest uzależniona od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 8. 1. Posiedzenia rady przygotowuje i zwołuje przewodniczący, ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę posiedzenia, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2. O posiedzeniu rady przewodniczący powiadamia Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.
3. W sytuacji braku możliwości zwołania posiedzenia rady w trybie określonym w ust. 1 Przewodniczący uprawniony jest do zwołania posiedzenia w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zapewniając udział w nim mieszkańcom, którzy zadeklarują udział w takim posiedzeniu.

§ 9. 1. Posiedzenia rady są jawne, co oznacza, że informacje o posiedzeniach rady, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem, podawane są do wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń rady, a w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
2. Rada podejmuje działania przy obecności co najmniej połowy swego składu.
3. W przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia, w protokole zaznaczając przyczyny, dla których posiedzenie się nie odbyło.
4. Posiedzeniom rady przewodniczy jej przewodniczący lub jego zastępca.
5. Porządek obrad może być uzupełniany przez radę na wniosek każdego członka rady.
6. Sekretarz rady z każdego posiedzenia sporządza protokół, którego kopia jest przekazywana do Rady Miasta.
7. Na posiedzeniach rady radni wybrani z danego okręgu udzielają informacji o aktualnych pracach Rady Miasta.

§ 10. 1. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje komisja wyborcza. Odbywa się ono w terminie 2 tygodni od dnia ostatniego zebrania wyborczego.
2. Do czasu wyboru przewodniczącego obradom przewodniczy radny Rady Miasta, upoważniony przez Radę Miasta.

V. Tryb głosowania

§ 11. Decyzje rady, za wyjątkiem spraw osobowych, w formie opinii, wniosków itp. są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady.

VI. Wybory przewodniczącego, zastępcy i sekretarza rady

§ 12. 1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach rada wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Wyborów, o których mowa w ust. 1 dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, rada przeprowadza wybory uzupełniające według powyższych zasad.

VII. Postanowienia końcowe

§ 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem do posiedzeń Rady oraz trybu głosowania stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy Miasta Toruń.

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością rady sprawuje Rada Miasta poprzez komisje rady oraz Prezydent Miasta na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Do nadzoru nad działalnością rady stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorze nad działalnością komunalną uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym.
3. Rada składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do 31 marca następnego roku.

§ 15. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę prawa oraz niniejszego statutu Rada Miasta może rozwiązać radę. Jednocześnie Rada Miasta zarządza przeprowadzenie nowych wyborów do rady, jeżeli do końca kadencji zostały co najmniej 2 lata.

§ 16. 1. Zmiany statutu rady dokonuje Rada Miasta na wniosek rady lub z własnej inicjatywy po konsultacji z radą oraz mieszkańcami okręgu.
2. W przypadkach spornych wiążące interpretacje postanowień niniejszego statutu należą do Rady Miasta.
3. Za podstawę interpretacji przyjmuje się przepisy regulujące działalność samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statutu Gminy Miasta Toruń.

zamknij x