Zakres zadań prawa/obowiązki

Do zakresu działania rady należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym dotyczące okręgu i inne powierzone radzie przez Radę Miasta.
Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3) wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4) przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw okręgu;
5) prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej komisji problemowej;
6) wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
7) opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń inwestycyjnych o charakterze lokalnym;
8) zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na każdym etapie ich realizacji.

zamknij x