Zakres zadań prawa/obowiązki

Do zakresu działania rady należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym dotyczące okręgu i inne powierzone radzie przez Radę Miasta.
Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1)    organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
2)    opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3)    wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4)    przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw okręgu;
5)    prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej komisji problemowej;
6)    wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
7)    opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
8)    zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na każdym etapie ich realizacji;
9)    współdziałanie podczas organizacji konsultacji lokalnych (działania profrekwencyjne, pomoc organizacyjna) z działem Urzędu Miasta Torunia, którego zadaniem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Torunia, jest prowadzenie konsultacji społecznych.

zamknij x